Ga naar hoofdinhoud

Geldermalsen, 29 mei 2018

Bij Softbrick respecteren wij de privacy van iedereen die in contact met ons komt. Wij zullen er zorg voor dragen dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk behandeld wordt. De verwerking gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Softbrick met persoonsgegevens omgaat.

Websites
De persoonsgegevens op softbrick.nl en softbrick.support worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van Softbrick. Softbrick vindt de bescherming van persoonsgegevens van de bezoekers van de websites softbrick.nl en softbrick.support erg belangrijk. Persoonsgegevens van bezoekers worden daarom zorgvuldig behandeld en beveiligd.
De door u op softbrick.nl en softbrick.support gedeelde gegevens worden alleen verwerkt voor het kunnen afhandelen van uw vragen en klachten met betrekking tot Softbrick.

Klikgedrag
Op softbrick.nl en softbrick.support worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina’s. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren. Ook kan Softbrick de gegevens gebruiken om meer gerichte informatie op de site te zetten. Hiermee kan Softbrick haar dienstverlening aanpassen aan de wensen van klanten.

Gebruik van cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als u onze website bezoekt. Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:
• Om u zo goed mogelijk te informeren over onze producten en diensten. Zo krijgt u informatie te zien die voor u het meest relevant is.
• Voor onderzoek, om de website te optimaliseren en gebruikersvriendelijker te maken.
Ontvangt u liever geen cookies? Dan kunt u deze uitzetten in de instellingen van uw browser. Let op: dit betekent dat mogelijk niet alle functionaliteiten van de website werken op uw computer, tablet of mobiele telefoon.

Links naar andere sites
Op softbrick.nl en softbrick.support zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. Softbrick draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven privacybeleid van de betreffende partij.

Online Succes
Softbrick gebruikt de software van Online Succes om website bezoekers een betere en gepersonaliseerde ervaring op haar website te bieden. De Online Succes software maakt een profiel aan wanneer u een interactie met de website van Softbrick heeft. Denk bijvoorbeeld aan het downloaden van een whitepaper of ebook.

Uw Online Succes profiel is uniek voor Softbrick. Om uw privacy te waarborgen, wordt dit nooit met derden gedeeld en is dit enkel beschikbaar voor uzelf en Softbrick. U kunt te allen tijde uw Online Succes profiel inzien, wijzigen en/of verwijderen. Tevens kunt u een ‘do not track’ activeren zodat de Online Succes software uw bezoeken niet registreert.

Verzoek tot inzage Online Succes
Om u inzicht te kunnen bieden in de gegevens die wij van u opslaan en registreren, kunt u via deze link een verzoek indienen tot inzage van genoemde gegevens.

deze link een verzoek indienen tot inzage van genoemde gegevens.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Beveiligen van persoonsgegevens
Op softbrick.nl en softbrick.support worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging (per ongeluk of onrechtmatig), verlies, misbruik, vervalsing, ongeoorloofde toegang of verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. Daarbij maakt Softbrick een afweging tussen de risico’s, de technische mogelijkheden en de uitvoeringskosten.

Wat zijn uw rechten?
Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

• Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Softbrick over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.
• Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van het inzageverzoek en die u niet in uw account kunt veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Klant. U kunt verzoeken dat Softbrick uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.
• U heeft tevens het recht om van Softbrick verwijdering van uw persoonsgegevens te verkrijgen (recht om vergeten te worden).
• U heeft daarnaast, onder bepaalde omstandigheden, het recht om van Softbrick de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen.
• U heeft het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die op basis van het gerechtvaardigd belang van Softbrick of een derde plaatsvindt.
• U heeft het recht uw persoonsgegevens, die u aan Softbrick heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen, en u heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen indien de verwerking berust op uw toestemming of op een overeenkomst.
Stuur uw verzoek aan Softbrick o.v.v. aanpassing persoonsgegevens via ons contactformulier, via privacy@softbrick.nl of schriftelijk naar:

Softbrick BV
De Elzenhof 7c-d
4191 PA te Geldermalsen

Mocht u het met onze werkwijze niet eens zijn, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;

Melden datalek
Softbrick houdt zich aan de Meldplicht Datalekken. Dit betekent dat wij een datalek van persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering van het datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Heeft u een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld dit ons zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur nadat u het datalek heeft geconstateerd.

Vragen
Heef u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze stellen middels ons contactformulier, via privacy@softbrick.nl of schriftelijk naar Softbrick BV, De Elzenhof 7c-d, 4191 PA te Geldermalsen.

Wijzigingen
Softbrick behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Back To Top